BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH: TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÝ II, SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019.
Chiều ngày 27/06/2019, Bệnh viện Đa khoa thành phố tổ chức họp Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện quý II, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.
Chiều ngày 27/06/2019, Bệnh viện Đa khoa thành phố tổ chức họp Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện quý II, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.
Tham dự và chỉ đạo có Bác sỹ Trần Nguyên Phú- Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện, Bác sỹ Nguyễn Tiến Vũ-Phó giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Thư ký Hội đồng Quản lý chất lượng cùng các thành viên trong Hội đồng Quản lý chất lượng, các thành viện phụ trách nhóm tiêu chí.

Bác sỹ Nguyễn Tiến Vũ- Phó giám đốc, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, thư ký Hội đồng Quản lý chất lượng đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quản lý chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm
Mở đầu cuộc họp Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện, Bác sỹ Nguyễn Tiến Vũ- Phó giám đốc, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, thư ký Hội đồng Quản lý chất lượng đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quản lý chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm. Đồng thời, thông qua kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2019, những vấn đề cần ưu tiên thực hiện trong thời gian tới.
Thời gian qua, Bệnh viện đã đạt nhiều kết quả tốt trên các nhóm tiêu chí: Tiêu chí Hướng đến người bệnh, hệ thống vệ sinh thường xuyên sạch sẽ, phủ sóng Wifi toàn viện, triển khai thí điểm 5S…, phát triển nguồn nhân lực trong năm 2019 tuyển dụng được 21 Bác sỹ theo vị trí việc làm…; tiêu chí Hoạt động chuyên môn; Hoạt động cải tiến chất lượng.

Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện
Tại cuộc họp, các thành viện phụ trách nhóm tiêu chí báo cáo cụ thể công tác thực hiện tiêu chí 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch 6 tháng cuối năm để hoàn thành các tiêu chí, nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra ý kiến, thảo luận và thống nhất các giải pháp để duy trì các tiêu chí đã đạt được và cải tiến các vấn đề, tiểu mục cần ưu tiên.

Các thành viên phụ trách nhóm tiêu chí phát biểu ý kiến

Kết thúc cuộc họp, Bác sỹ Trần Nguyên Phú- Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hội đồng, bám sát Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện để tiến hành triển khai thực hiện, đánh giá kết quả, dự kiến thời gian hoàn thành và kinh phí hoạt động, đồng thời theo dõi và báo cáo lại Hội đồng trong lần họp tới.

TTBV


 
Top