Bệnh viện đa khoa thành phố tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
Sáng ngày 8/12/2018, tại hội trường tầng 4 Bệnh viện đa khoa thành phố đã diễn ra buổi học. Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII. Tham dự hội nghị là các CBCNV bệnh viện thành phố, các đồng chí thuộc cơ quan giám định bảo hiểm ...trực thuộc thành phố Hà Tĩnh.

Tại buổi học, đồng chí Trần Thị Trà Giang - Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Tĩnh đã làm nổi bật những thông tin quan trọng, đặc biệt là về nội dung cơ bản được thông qua tại hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2-10 đến ngày 6-10: Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đáng chú ý, theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Tĩnh, để các nghị quyết đi vào cuộc sống có vai trò rất quan trọng của các cơ quan thông qua hoạt động tuyên truyền. Các nghị quyết được thông qua tại hội nghị Trung ương 8 đề cập những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đây là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra.

TTBV


 
Top