Bệnh viện đa khoa thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Về dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Trà Giang, phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì thông qua Hội nghị. 
Phía Bệnh viện có Bác sỹ Lê Quân Thành Ủy viên thường vụ Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Bác sỹ Nguyễn Tiến Vũ- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó giám đốc, cùng hơn 300 Cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Đồng chí Trần Thị Trà Giang, phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì thông qua Hội nghị. 
Tại hội nghị đồng chí Trần Thị Trà Giang quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), trong đó nhấn mạnh Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp vào đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (về Đề cương Báo cáo Chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; những tồn tại, hạn chế; về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Đề cương báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII); về Tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hơn 300 Cán bộ nhân viên  tham gia Hội nghị
Tiếp đó, Cán bộ nhân viên Bệnh viện cũng được quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ; Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị 32-CT/TW về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.
TTBV
 
Top