CHÀO MỪNG NGÀY CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28-07)
Sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với sự hình thành, phát triển của giai cấp công nhân và hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Người đặt nền móng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong tác phẩm "Đường Kách Mệnh" Người nhấn mạnh về tính chất nhiệm vụ của tổ chức Công hội đỏ "Tổ chức công hội trước hết là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi của công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới".
Bộ chính trị ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28/7/1929, ngày họp đại hội thành lập tổng Công Hội đỏ đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam, làm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam. Đại hội đại biểu Công Đoàn toàn quốc lần V (tháng 11/1983) họp tại thủ đô Hà Nội đã nhất trí thông qua nghị quyết lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Công đoàn bệnh viện đa khoa thành phố dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ bệnh viện, Công đoàn luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Các cấp công đoàn trong bệnh viện đã tích cực phấn đấu vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, vì sự nghiệp phát triển của bệnh viện. Trong nhiều năm qua, hoạt động Công đoàn ngày càng khởi sắc, đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt, các lĩnh vực công tác: Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, tham gia quản lý bệnh viện, công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CBVC, LĐ, công tác nữ công.
TTBV; ảnh Internet

 
Top