THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng II Kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2022
Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng II và danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vòng II Kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2022
BỆNH VIỆN ĐK THÀNH PHỐ
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 
 
 

Số: 88/TB-HĐTD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 02 năm 2023
      
THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng II 
và danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vòng II
Kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 640/KH-BVĐKTP ngày 18/11/2022 về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 của Bệnh viện đa khoa thành phố Hà TĩnhCăn cứ Biên bản họp của Hội đồng tuyển dụng ngày 21/02/2023 về việc thông qua kết quả xét điều kiện đăng ký dự tuyển ở Vòng 1;
 
Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 thông báo danh sách 49 thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 và danh sách 05 thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh (Có 2 danh sách chi tiết kèm theo).
Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể về thời gian ôn tập và triệu tập gửi cho các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2.
Đối với các thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 sẽ nhận được Thông báo này bằng văn bản qua bưu điện theo địa chỉ mà thí sinh đã đăng ký.
Thông báo này được đăng lên Cổng thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa Thành phố và niêm yết tại phòng Tổ chức hành chính.
Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh thông báo để các thí sinh được biết.
Cảm ơn các thí sinh đã tham gia đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện đa khoa thành phố, Bệnh viện mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các thí sinh trong thời gian tới.  
 
Nơi nhận:
- Website Sở Y tế;
- Website Bệnh viện;
- Thí sinh dự tuyển viên chức;
- Hội đồng tuyển dụng;
- Ban kiểm tra, sát hạch;
- Niêm yết tại Bảng tin BV;
- Lưu: VT; HĐTD.
                                   TM. HỘI ĐỒNG
                                           CHỦ TỊCH
 
 
                                                Trần Nguyên Phú

DANH SÁCH THÍ SINH
ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số 88/TB-HĐTD ngày 22 tháng 02 năm 2023)
 
TT Họ và tên Ngày sinh Ngạch tuyển dụng Ghi chú  
 
1 Nguyễn Thị Ánh   16/6/1998 Bác sĩ đa khoa    
2 Trần Tiến Đạt 16/8/1996 Bác sĩ đa khoa    
3 Lưu Thị Trà Giang 22/12/1998 Bác sĩ đa khoa    
4  Đào Thị Giang 28/8/1996 Bác sĩ đa khoa    
5 Hoàng Thị Thu Giang 25/1/1998 Bác sĩ đa khoa    
6 Trịnh Thái Hiệp 14/4/1997 Bác sĩ đa khoa    
7 Nguyễn Sỹ Hiếu 20/12/1998 Bác sĩ đa khoa    
8 Nguyễn Ngọc Hoàng 5/2/1998 Bác sĩ đa khoa    
9 Hồ Xuân Hương 2/4/1998 Bác sĩ đa khoa    
10 Lê Thị Trúc Quỳnh 21/11/1998 Bác sĩ đa khoa    
11 Võ Thị Thanh 6/10/1997 Bác sĩ đa khoa    
12 Trần Thị Trang 2/9/1997 Bác sĩ đa khoa    
13 Phùng Thị Ngọc Anh 24/11/1990 Điều dưỡng hạng IV    
14 Nguyễn Thị Kiều Anh 26/6/1995 Điều dưỡng hạng IV    
15 Trần Thị Ánh 30/4/1994 Điều dưỡng hạng IV    
16 Võ Thị Bé 8/5/1994 Điều dưỡng hạng IV    
17 Dương Thị Cảnh 15/10/1990 Điều dưỡng hạng IV    
18 Lê Anh Đức 28/4/1994 Điều dưỡng hạng IV    
19 Phan Thị Dung 15/5/1994 Điều dưỡng hạng IV    
20 Bùi Thị Giang 5/10/1993 Điều dưỡng hạng IV    
21 Nguyễn Thị Ngọc Hà 6/1/1995 Điều dưỡng hạng IV    
22 Bùi Thị Hiền 20/4/1988 Điều dưỡng hạng IV    
23 Nguyễn Thị Hương 9/3/1992 Điều dưỡng hạng IV    
24 Nguyễn Thị  Hương 9/9/1994 Điều dưỡng hạng IV    
25 Đậu Văn Huy 10/6/1994 Điều dưỡng hạng IV    
26 Nguyễn Thị Huyền 22/11/1993 Điều dưỡng hạng IV    
27 Dương Thị Huyền 14/5/1995 Điều dưỡng hạng IV    
28 Phan Thị Thanh Huyền 2/4/1999 Điều dưỡng hạng IV    
29 Lê Thị Lài 5/10/1993 Điều dưỡng hạng IV    
30 Trần Thị Liên 1/3/1995 Điều dưỡng hạng IV    
31 Nguyễn Thị Thanh Loan 6/10/1996 Điều dưỡng hạng IV    
32 Võ Thị Thanh Loan 26/6/1984 Điều dưỡng hạng IV    
33 Võ Thị Bích Ngọc 20/12/1992 Điều dưỡng hạng IV    
34 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 10/11/1991 Điều dưỡng hạng IV    
35 Nguyễn Thị Nhân 12/4/1996 Điều dưỡng hạng IV    
36 Trương Thị Nhật 6/8/1991 Điều dưỡng hạng IV    
37 Phan Thị Phượng 29/9/1994 Điều dưỡng hạng IV    
38 Trần Thị Quỳnh Anh 11/11/2000 Chuyên viên Luật    
39 Trần Thị Diễm 5/9/1995 Chuyên viên Luật    
40 Trần Thị Thu Hiền 6/4/1986 Chuyên viên Luật    
41 Lê Thị Minh Hường 8/3/1997 Chuyên viên Luật    
42 Trần Thị Mỹ Linh 4/6/1999 Chuyên viên Luật    
43 Đinh Thị Hoài Ngân 18/8/1992 Hộ sinh hạng IV    
44 Lê Thị Quỳnh Trâm 17/10/1994 Cử nhân Y tế công cộng    
45 Lê Thị Bé 26/6/1985 Văn thư    
46 Nguyễn Thị Trà Giang 30/3/1994 Chuyên viên tài chính NH    
47 Hồ Nữ Diệu Quỳnh 5/9/1997 Chuyên viên quản trị nhân lực    
48 Phan Ngọc Cẩm Hà 8/6/1999 Kế toán    
49 Nguyễn Hồng Vinh 20/8/1995 Kế toán    
(Danh sách này gồm 49 người)

   
DANH SÁCH THÍ SINH
KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số 88/TB-HĐTD ngày 22 tháng 02 năm 2023)
 
TT Họ và tên Ngày sinh Ngạch tuyển dụng Ghi chú  
 
1 Nguyễn Thị Thúy Hoài 1/7/1998 Điều dưỡng hạng IV Không có thông tin chứng chỉ hành nghề trên Phiếu đăng ký dự tuyển  
2 Nguyễn Thị Mỹ Linh 28/12/1999 Điều dưỡng hạng IV Không có thông tin chứng chỉ hành nghề trên Phiếu đăng ký dự tuyển  
3 Trần Thị Ngọc 15/8/1992 Điều dưỡng hạng IV Không có thông tin chứng chỉ hành nghề trên Phiếu đăng ký dự tuyển  
4 Hồ Thị Bảo Ngọc 9/4/1996 Chuyên viên Luật Không có chứng chỉ tin học, không tham gia thi khảo sát năng lực tin học  
5 Nguyễn Thị Nga 27/3/1993 Kế toán Bằng chuyên môn không phù hợp với chuyên ngành tuyển dụng  
(Danh sách này gồm 05 người)
 
 
 
 
 
 
 

 
Top