Cơ cấu tổ chức bệnh viện
Ban lãnh đạo bệnh viện

GIÁM ĐỐC
Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ CKII 
Trần Nguyên Phú

Điện thoại: 0913.294.590
Email: trannguyenphu@gmail.com
 
                                              
PHÓ GIÁM ĐỐC   PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
Thạc sỹ, Bác sỹ Bác sỹ CKI Bác sỹ CKI
Nguyễn Tiến Vũ Lê Quân Thành  Nguyễn Xuân Kháng
Điện thoại: 0919.777.515 
 Điện thoại:  0912.412.989
Điện thoại: 091 660 9599
Email:  tienvuht1@gmail.com
 
   
 


Sơ đồ cơ cấu Bộ máy Tổ chức Bệnh viện:


 
Top