1QT-TCHC-05 QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ THỰC HÀNHXemTải về27/10/2023
2QT-TCHC-04 QUY TRÌNH MUA SẮM HÀNG HÓAXemTải về27/10/2023
3QT-TCHC-03 QUY TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢNXemTải về27/10/2023
4QT-TCHC-02 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXHXemTải về27/10/2023
5QT-TCHC-01 QUY TRÌNH NÂNG LƯƠNGXemTải về27/10/2023
6QT-KSNK-04 QUY TRÌNH ISO VỆ SINH BỀ MẶTXemTải về27/10/2023
7QT-KSNK-03 QUY TRÌNH ISO XỬ LÝ ĐỒ VẢIXemTải về27/10/2023
8QT-KSNK-02 QUY TRÌNH ISO VỆ SINH TAYXemTải về27/10/2023
9QT-KSNK-01 QUY TRÌNH ISO KHỬ KHUẨN TIỆT KHUẨNXemTải về27/10/2023
10QT-ĐD-01 QUY TRÌNH ISO CÔNG KHAI THUỐC CHO NGƯỜI BỆNHXemTải về27/10/2023
11QT-KTTC-05 QUY TRÌNH THANH TOÁN HỒ SƠ MUA SẮM HÀNG HÓA 50-100 TRIỆUXemTải về27/10/2023
12QT-KTTC-04 QUY TRÌNH ĐỐI CHIẾU VÀ XỬ LÝ SAI SÓT DỮ LIỆU KCB BHYT.XemTải về27/10/2023
13QT-KTTC-03 QUY TRÌNH THANH TOÁN CHO NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚXemTải về27/10/2023
14QT-KTTC-02 QUY TRÌNH THANH TOÁN CHI PHÍ KCB NGOẠI TRÚXemTải về27/10/2023
15QT-KTTC-01 QUY TRÌNH TÍNH TIỀN LƯƠNG VÀ THANH TOÁN TIỀN LƯƠNGXemTải về27/10/2023
16QT-KHTH-05 QUY TRÌNH ISO TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ TIN HỌCXemTải về27/10/2023
17QT-KHTH-04 QUY TRÌNH ISO QUẢN LÝ MẠNG NỘI BỘXemTải về27/10/2023
18QT-KHTH-03 QUY TRÌNH KIẾM THẢO TỬ VONGXemTải về27/10/2023
19QT-KHTH-02 QUY TRÌNH ISO TIẾP NHẬN , KIỂM TRA VÀ LƯU TRỮ HSBAXemTải về27/10/2023
20QT-KHTH-01 QUY TRÌNH ISO TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƯỜNG DÂY NÓNGXemTải về27/10/2023
21QT-XN-01 QT tiếp nhận và từ chối mẫu bệnh phẩmXemTải về27/10/2023
22QT- XN-02 Quy trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệmXemTải về27/10/2023
23QT-KKB-02 QUI TRÌNH ISO ĐÓN TIẾP NGOẠI TRÚ KKBXemTải về27/10/2023
24QT-KKB-01 QUY TRÌNH KÊ ĐƠN THUỐC GÂY NGHIỆNXemTải về27/10/2023
25QT-KD-07 QT Quản lý thuốc tủ trựcXemTải về27/10/2023
26QT-KD-06 QT cấp phát thuốcXemTải về27/10/2023
27QT-KD-05 QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG THIẾT BỊXemTải về27/10/2023
28QT-KD-04 Quy trình ADRXemTải về27/10/2023
29QT-KD-03 QUY TRÌNH THÔNG TIN THUỐC ISOXemTải về27/10/2023
30QT-KD-02 QUY TRÌNH XUẤT HỦY HÀNG HÓAXemTải về27/10/2023
31QT-KD-01 QUY TRÌNH XỬ LÝ THUỐC KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNGXemTải về27/10/2023
Top