Phòng điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
Đây là phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.
Phòng kế hoạch tổng hợp có 11 cán bộ, trong đó có 1 trưởng phòng là thạc sỹ y khoa, 1 phó phòng là bác sỹ (đang đi học CKI mắt) và 9 viên chức có trình độ từ trung cấp trở lên.
Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, Phòng tổ chức hành chính có chức năng nhiệm vụ như sau:
Top