Tổng số tin bài: 981
Bản thông tin thuốc Quý III năm 2022
Bản thông tin thuốc Quý II năm 2022
Bản thông tin thuốc quý 1 năm 2022
Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh thông báo lịch phỏng vấn kỳ thi tuyển viên chức y tế năm 2022
Trải qua 54 năm kể từ khi còn gọi là Bệnh xá thị xã Hà Tĩnh đến nay Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh trở thành một cơ sở y tế lớn, quy mô hiện đại có uy tín trong việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
Top