Tổng số tin bài: 1201
Thư mời báo giá Hóa chất -VTTH số 477/TTYT Thành phố Hà Tĩnh
Nhằm mục tiêu đẩy mạnh công tác truyền thông thực hiện Đề án 818, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân; Triển khai các hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng Dân số. Hoàn thành các chỉ tiêu công tác Dân số và phát triển; truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2024.
Khoa Xét nghiệm, được thành lập cùng với sự thành lập của Trung tâm Thành phố Hà Tĩnh.
Top