Ngày 21/3, Đoàn Sở y tế có Ông Lê Chánh Thành- Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã về Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2022.
Ngày 4/8, Bệnh viện đa khoa Thành phố tổ chức tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện. Trước đó Bệnh viện đã quyết định thành lập Đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện theo từng Bộ tiêu chí. Mỗi một Cán bộ phụ trách sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá theo sự phân công của Đoàn kiểm tra.
Ngày 25/1, Đoàn Sở y tế có TS. Đường Công Lự, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã về Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện cuối năm 2020.
Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh tổ chức tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2020
Đoàn đã kiểm tra, chấm điểm 83 tiêu chí dựa trên Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế ban hành và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 1205/KH-BYT, trong đó có 6 tiêu chí như: Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế; xây dựng cơ cở y tế Xanh - Sạch - Đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa; công khai tài chính, minh bạch giá dịch vụ; xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng, quy chế xử lý vi phạm; công tác theo dõi, đánh giá, thống kê, báo cáo; sáng kiến, cách làm hay, tấm gương điển hình tiên tiến.
Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019.
 
Top