Giới thiệu phòng kế toán tài chính

 
I. GIỚI THIỆU
Lãnh đạo phòng

Kế toán trưởng:
 Dương Thị Lân
Điện thoại: 0948.589.797.
Email
: landuongkt@gmail.com


Tổ trưởng
Nguyễn Thị Vân

Điện thoại: 0915.796.777
Emailntvan68kt@gmail.com
2. Nhiệm vụ
  • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.
  • Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán.
  • Phân công công việc hợp lý đối với các thành viên trong phòng. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kinh tế tài chính trong bệnh viện. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên trong phòng.
  • Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của nhà nước.
  • Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệp vụ.
  • Thực hiện tốt chế độ sổ sách, báo cáo thanh toán, quyết toán, kiểm kê định kì.
  • Giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.
Top