1QT-TCHC-05 QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ THỰC HÀNHXemTải về27/10/2023
2QT-TCHC-04 QUY TRÌNH MUA SẮM HÀNG HÓAXemTải về27/10/2023
3QT-TCHC-03 QUY TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢNXemTải về27/10/2023
4QT-TCHC-02 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXHXemTải về27/10/2023
5QT-TCHC-01 QUY TRÌNH NÂNG LƯƠNGXemTải về27/10/2023
Top