Năm 2018 Bệnh viện nâng hạng II theo Quyết định 1256 QĐ/UBND Tỉnh. Với quy mô 250 giường bệnh kế hoạch (theo quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 31/1/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh). Số lượng giường thực kê 425 giường năm 2019.
Bệnh viện được thiết kế thành các khối độc lập, nối với nhau bằng hệ thống nhà cầu nối giữa các khối bao gồm:Nhà A, B, C
Bệnh viện được lãnh đạo bởi Ban giám đốc đứng đầu là đồng chí giám đốc BS.CK2. Trần Nguyên Phú. Các đơn vị trong bệnh viện bao gồm các khoa điều trị lâm sàng và cận lâm sàng cùng các phòng ban chức năng.
Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh tiền thân là Bệnh xá thị xã Hà Tĩnh. Vào ngày 1/5/1969 Bệnh xá thị xã Hà Tĩnh được thành lập với quy mô 30 giường bệnh, được xây dựng trong chiến tranh tại nơi sơ tán ở xã Thạch Tân Huyện Thạch Hà, với nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân và cấp cứu chiến thương. Tổng số cán bộ công nhân viên lúc bấy giờ chỉ có 25 người.
Top