Cơ cấu tổ chức bệnh viện
Ban lãnh đạo bệnh viện

GIÁM ĐỐC
Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ CKII 
Trần Nguyên Phú

Điện thoại: 0913.294.590
Email: trannguyenphu@gmail.com

PHÓ GIÁM ĐỐC   PHÓ GIÁM ĐỐC
Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ CKI   Thạc sỹ, Bác sỹ 
Lê Thị Thanh Thuỷ  Nguyễn Tiến Vũ  
Điện thoại: 0903.493.478
     Điện thoại: 0919.777.515  
Email:  thanhthuybvtp@gmail.com
 
    Email: tienvuht1@gmail.com
 

 

Sơ đồ cơ cấu Bộ máy Tổ chức Bệnh viện:

 
Top