GIỚI THIỆU PHÒNG DÂN SỐ TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE
I. Cơ cấu tổ chức:

Phụ trách Phòng: 
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thương. 

Phòng có tổng : 5 nhân sự, 1 y sỹ, 2 điều dưỡng; 2 cử nhân

IIChức năng nhiệm vụ và quyền hạn.
1. Vị trí, chức năng
Là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế thành phố, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của lãnh đạo Trung tâm Y tế. Có chức năng tham mưu với cấp trên, lãnh đạo Trung tâm Y tế trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về Dân số và phát triển trên địa bàn thành phố.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Công tác Dân số
          - Tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số và phát triển thành phố; Trung tâm Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dân số và phát triển hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế, Chi cục dân số - KHHGĐ tỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
          - Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm Y tế ban hành các văn bản triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông Giáo dục về Dân số và phát triển trên địa bàn.
          - Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các chính sách về Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe và phát triển đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn.
          - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động về Dân số và phát triển được triển khai ở địa phương của các Trạm Y tế các xã, phường, cộng tác viên Dân số- Truyền thông và Giáo dục sức khỏe thôn, khối phố, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về Dân số- Kế hoạch hóa gia đình.
          - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ Dân số xã và cộng tác viên thôn, tổ dân phố.
-Tổ chức tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh để thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ.
          - Triển khai thực hiện các dự án, đề án nâng cao chất lượng dân số Dân số và phát triển trên địa bàn: đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, đề án tầm soát, chẩn đoán bệnh tật trước sinh và sơ sinh, đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân.
          - Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo chuyên ngành Dân số trên địa bàn thành phố; quản lý vận hành kho dữ liệu điện tử về Dân số- KHHGĐ, các biểu mẫu báo cáo, sổ A0, phiếu thu tin của cộng tác viên thôn, tổ dân phố theo quy định.
- Quản lý, thu thập cập nhật các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ vi phạm chính sách dân số- KHHGĐ trên địa bàn thành phố.
- Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quản lý cán bộ viên chức Dân số - KHHGĐ xã, phường và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, xóm, tổ dân phố.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do lãnh đạo Trung tâm Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và Uỷ ban nhân dân thành phố giao.
2.2. Công tác Truyền thông và giáo dục sức khỏe
- Căn cứ định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, kế hoạch truyền thông - giáo dục sức khoẻ của Bộ Y tế và của CDC tỉnh, thành phố  để xây dựng kế hoạch Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ (TT-GDSK) và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
- Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ tại Trung tâm và trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức, phối hợp đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, cộng tác viên và các đối tượng làm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ trong Trung tâm và trong địa bàn thành phố.
- Tham gia và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trong Trung tâm và trên địa bàn thành phố.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sản xuất các tài liệu về Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ của đơn vị theo đúng qui định của pháp luật. Đặc biệt khai thác tốt Website của Trung tâm và phối hợp với Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh; Đài Truyền thanh truyền hình thành phố, tích cực đưa tin bài phản ánh hoạt động của Trung tâm đến người dân trong thành phố và tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động Maketting Trung tâm đối với các dịch vụ của đơn vị.
- Thực hiện công tác liên danh liên kết, xã hội hóa công tác  Truyền thông  - Giáo dục sức khoẻ theo chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tổ chức việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về chính sách pháp lệnh Dân số, về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và triển khai các công tác tuyên truyền khác trong lĩnh vực y tế khi được Sở Y tế, Chi cục Dân số- KHHGĐ, Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố giao.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, năm theo quy định.

Top