THÔNG BÁO CHỮ KÝ SỐ BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
THÔNG BÁO CHỮ KÝ SỐ
THÔNG BÁO
Giới thiệu chức danh và chữ ký của Ban Giám đốc
Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh; Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của UBND tỉnh về việc quy định cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh.
Ngày 29/3/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức quản lý:
1. Quyết định số 719/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Trần Nguyên Phú, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh;
2. Quyết định số 720/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Kháng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh;
3. Quyết định số 721/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Lê Quân Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh;
4. Quyết định số 722/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh;
Vậy Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh, chữ ký của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh để các cơ quan, đơn vị được biết, liên hệ công tác.
  
Top