THÔNG BÁO LỊCH PHỎNG VẤN KỲ THI VIÊN CHỨC 2022
Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh thông báo lịch phỏng vấn kỳ thi tuyển viên chức y tế năm 2022

Tải về tại đây.

THÔNG BÁO
Phỏng vấn tuyển dụng viên chức y tế năm 2022

         
  Thực hiện Văn bản số 2837/SYT- TCCB ngày 24/8/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc thực hiện công tác tuyển dụng viên chức y tế năm 2022; căn cứ Kế hoạch số 640/KH-BVĐKTP ngày 18/11/2022 về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn các thí sinh tham gia tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 tại đơn vị.
Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh xin thông báo:
- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 (được thành  lập theo Quyết định số 863/QĐ-BVĐKTP ngày 21/12/2022 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh); Các thành viên Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 (Theo Quyết định số 69/QĐ-HĐTD ngày 27/02/2023 V/v thành lập Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức y tế năm 2022); Các thành viên Ban giám sát phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 tại Bệnh viện Đa khoa thành Phố Hà Tĩnh (theo Quyết định số 65/QĐ-BVĐKTP ngày 23/02/2023); Tổ phục vụ giúp việc (theo Quyết định số 64/QĐ-HĐTD ngày 23/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng).
          - Các thí sinh dự tuyển viên chức y tế năm 2022 (có danh sách kèm theo).
          Đúng 9 giờ 00 Thứ Hai, ngày 06/3/2023 có mặt tại Hội trường tầng 4 nhà A, Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, số 456 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để tiến hành tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển viên chức y tế năm 2022.
Đề nghị các đồng chí có mặt đầy đủ, đúng giờ theo thành phần và thời gian nêu trên./.
Nơi nhận:                                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG
- Như thành phần TB;                                                                                        CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                    ( Đã ký)
- Cổng TTĐT bệnh viện;
- Lưu: VT, TCCB.
                                                                                   
                                                                                                                      Trần Nguyên Phú
 

 
Top